Algemene informatie passend onderwijs

Steunpunten en organisaties
Er zijn veel organisaties die informatie of ondersteuning bieden bij de invoering van passend onderwijs. Deze organisaties zijn er voor ouders/ verzorgers, leraren en schoolbesturen.

Beschikbare ondersteuning voor iedereen


Voor ouders/verzorgers en leraren

  • Voor algemene informatie over passend onderwijs is er het Steunpunt Passend Onderwijs.
  • Ouders kunnen signalen over passend onderwijs melden bij Meldpunt Ieder(in).
  • Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij hebben een netwerk van actieve ouders die cursussen en   informatie bieden aan ouders.
  • VOO (vereniging openbaar onderwijs) biedt ouderavonden en teamtrainingen m.b.t. passend onderwijs.
  • OUDERS&COO is de landelijke organisatie van en voor ouders in het protestants christelijk en oecumenisch onderwijs.
  • Voor ouders en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan is er het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.
  • Voor informatie omtrent versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs  kunt u zich wenden tot Netwerk Ouderinitiatieven.

Voor leraren


Voor scholen, specifiek omtrent ontwikkelingsperspectief

  • Bijeenkomsten in het kader van OPP voor intern begeleiders, zorg coördinatoren, directies, rectoren enz.


Voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden PO en VO