Samenwerkingsverband

Passend onderwijs wil zeggen dat de scholen in een regio er samen verantwoordelijk voor zijn dat elke leerling ondersteuning krijgt die nodig is. Deze samenwerking doen scholen in een samenwerkingsverband. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Vanwege de ligging heeft ons samenwerkingsverband de naam Brabantse Wal gekregen.
Hoe het samenwerkingsverband de ondersteuning vormgeeft is beschreven in het ondersteuningsplan.

De organisatie van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de volgende onderdelen:          
               
Directeur-Bestuurder Hellen Persoon directiepo@swvbrabantsewal.nl          
               
Raad van Toezicht              
Voorzitter Dhr. H. van Arenthals            
Secretaris Dhr. M. Bakker            
Lid mevr. F. Assink            
               
Deelnemersraad Samenwerkingsverband            
Technisch voorzitter: Dhr. L. Soffers Stichting SOM          
Lid: Mevr. E. Kooijmans Lowys Porquinstichting          
Lid: Dhr. T. Matthijssen Stichting Kruislandse Scholen          
Lid: Mevr. M.van de Branden SIPO          
Lid: Dhr. G. Kusters Stichting RK Mytylschool          
Lid: Dhr. R.A. Hofkes Het Driespan          
Lid: Mevr. E. Danneels Stichting KPO          
Lid: Dhr. C. van Loenhout Stichting ABBO          
               
               
Directeur-bestuurder Mevr. H. Persoon

directiepo@swvbrabantsewal.nl

         
               
Het dagelijks bestuur en de directie vormen de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband.          
               
Secretariaat              
Samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs            
Postbus 648              
4600 AP  Bergen op Zoom            
Mailadres: secretariaat@swvbrabantsewal.nl            
Telefoonnummer: 0164-745091            
               
Ondersteuningsplanraad (OPR)            
  M. Appelboom ABBO          
  P. Pellis LPS          
  M. Huijgens LPS          
  N. Madaya SIPO          
  A. van Dam Koraal          
  M. Bogers SOM          
  A. Proost ABBO          
  E. van Riemsdijk SOM          
mailadres OPR-PO oprpo@swvbrabantsewal.nl            
               
               
Klankbordgroep Naam School          
  I. Geeve KPO, de Kameleon          
  S. de Crom SO De Kornalijn          
  D.Terlingen LPS, sbo de Driemaster          
  Fons Neelen SOM          
  J. van Meer ABBO, de Krabbenkooi          
  D. Tempelaars LPS, Pius X          
  M. Koopman Abbo, Montessorischool          
  I. van Zundert Kruislandse scholen, de Zonneberg          
  M. Figee LPS, de Toermalijn          
  R. Landa Auris Montaal          
  S. de Kock LPS, Het Kompas          
IB-netwerk              
Het IB-netwerk wordt gevormd door clusters, groepen intern begeleiders die met regelmaat bij elkaar komen. De clusters zijn samengesteld op bestuursniveau.
Alle intern begeleiders komen twee maal plenair bij elkaar om met elkaar te overleggen.    
               
Ondersteuningstoewijzing              
Binnen de passend onderwijs volgen leerlingen onderwijs binnen het regulier onderwijs tenzij het SBO of SO een betere plaats is voor leerlingen.    
Iedere basisschool doet haar uiterste best om leerlingen optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs, afgestemd op de behoefte van de leerling.  
We noemen dit onderwijs binnen de basisondersteuning. Deze basisondersteuning hebben alle scholen vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel.    
Het is heel goed mogelijk dat een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft die groter is dan het ondersteuningsprofiel van de school kan bieden.    
In een dergelijke situatie kan de school extra ondersteuning aanvragen bij het samenwerkingsverband.          
Met de extra ondersteuning worden de mogelijkheden van de school vergroot en kan de leerling  het onderwijs binnen de basisschool blijven volgen.        
In een enkele situatie is de extra ondersteuning toch niet toereikend om het reguliere basisonderwijs te blijven volgen.          
De school zal dan op zoek gaan naar een best passende onderwijsplaats.          
Dat kan een plaats op een andere basisschool zijn, binnen het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.          
Een plaatsing binnen het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs vragen de scholen aan bij het samenwerkingsverband.        
Gedragswetenschappers adviseren de scholen hierover en het deskundigenpanel beslist hierover.          
De ondersteuningsaanvragen worden gedaan door de scholen, uiteraard in overleg met de ouders en gestuurd naar het loket van het samenwerkingsverband.  
               
Gedragswetenschappers van het samenwerkingsverband            
  Eefje van Leeuwen eefje.vanleeuwen@swvbrabantsewal.nl          
  Perry van Baal perry.vanbaal@swvbrabantsewal.nl          
  Marloes de Haan marloes.dehaan@swvbrabantsewal.nl          
  Annemie Wouters annemie.wouters@swvbrabantsewal.nl          
               
               
               
               

De Brabantse Wal, gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Terug naar het overzicht