SWVBrabantseWal-(239)

Klachtenprocedure

De aangesloten scholen en het samenwerkingsverband doen er alle aan om kinderen de juiste ondersteuning te bieden. Ze hechten veel waarde aan open communicatie met de ouders en de dialoog met elkaar. Ondanks de zorgvuldige aandacht voor communicatie en kwaliteit kan een geschil niet altijd voorkomen worden. Het kan gebeuren dat u bezwaar wilt aantekenen of een klacht wilt indienen. De procedure die dan gevolgd kan worden is afhankelijk van het geschil. Daarom zetten we de mogelijkheden even op een rijtje.

Verschillende inzichten over de ondersteuning

Het kan zo zijn dat ouders en school een ander inzicht hebben over wat een leerling nodig heeft en hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. In het gesprek over de gewenste passende ondersteuning voor een leerling kan het samenwerkingsverband adviseren. Mocht het zo zijn dat er toch een blijvend verschil van inzicht is dan kunnen ouders een klacht indienen bij het bestuur van de school.
Soms lopen de meningen ver uit elkaar waardoor een impasse of zelfs thuiszitten dreigt te ontstaan. In die situaties kunnen de ouders een onderwijs(zorg)consulent inschakelen. De onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om ouders en scholen te adviseren en te begeleiden bij ingewikkelde ondersteuningsvraagstukken waarbij de leerling thuis zit of er geen goede oplossing gevonden kan worden.

Bezwaar tegen een toelaatbaarheidsverklaring

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband beslist of een aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend. Hij neemt dit besluit op advies van de Commissie Toelaatbaarheid. In deze commissie zitten onafhankelijke deskundigen die op grond van het dossier van de leerling een advies formuleren.
De school die de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring heeft gedaan kan in beroep komen tegen de uitspraak en kan bezwaar aantekenen bij het samenwerkingsverband. Als ouders bezwaar hebben tegen het besluit van het samenwerkingsverband kunnen ze via de school of samen met de school een bezwaar aantekenen. Na het ontvangen van een bezwaar zal de directeur-bestuurder in gesprek gaan met de bezwaarmakers om te bezien of er mogelijke oplossingen zijn. Bij een aanhoudend bezwaar wordt de klacht of het bezwaar doorgeleid naar de landelijke geschillencommissie waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten.

Tegen een beslissing van het samenwerkingsverband staat voor direct belanghebbenden ook bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open. Ouders behouden tevens de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor mensenrechten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling).

Menu