SWVBrabantseWal-(239)

Wat te doen bij klachten?

De aangesloten scholen en het samenwerkingsverband doen er alles aan om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. We hechten veel waarde aan open communicatie met ouders/verzorgers en de dialoog met elkaar. Ondanks de zorgvuldige aandacht voor communicatie en kwaliteit kan een geschil niet altijd voorkomen worden. Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers het ergens niet mee eens zijn, bezwaar willen aantekenen of een klacht willen indienen. De procedure die dan gevolgd kan worden, is afhankelijk van het geschil. Daarom zetten we de mogelijkheden op een rijtje.

Verschillende inzichten over de ondersteuning

Het kan zo zijn dat ouders/verzorgers en school een ander idee hebben over wat een leerling nodig heeft en hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. Het samenwerkingsverband kan dan advies geven. Mocht het zo zijn dat er alsnog een verschil van inzicht blijft bestaan, dan kunnen ouders/verzorgers een klacht indienen bij het bestuur van de school.

Soms ontstaat er een situatie waar niet direct een oplossing voor is of dreigt er zelfs uitval/thuiszitten. In die situaties kunnen ouders/verzorgers een onderwijs(zorg)consulent inschakelen. De onderwijs(zorg)consulenten zijn ingesteld door het ministerie om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij ingewikkelde ondersteuningsvraagstukken waarbij de leerling thuis zit of er geen goede oplossing gevonden kan worden.

Bezwaar tegen een toelaatbaarheidsverklaring

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband beslist of een aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend. Hij neemt dit besluit op advies van de Commissie Toelaatbaarheid. In deze commissie zitten onder meer onafhankelijke deskundigen die op grond van het dossier van de leerling een advies formuleren.
De school die de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring heeft gedaan, kan in beroep komen tegen de uitspraak en kan bezwaar aantekenen bij het samenwerkingsverband. Als ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het besluit van het samenwerkingsverband kunnen ze bezwaar aantekenen bij het samenwerkingsverband. Na het ontvangen van een bezwaar zal de directeur-bestuurder in gesprek gaan met de bezwaarmakers om te bezien of er mogelijke oplossingen zijn. Bij een aanhoudend bezwaar wordt de klacht of het bezwaar doorgeleid naar de landelijke geschillencommissie waar het samenwerkingsverband bij is aangesloten.

Tegen een beslissing van het samenwerkingsverband staat voor direct belanghebbenden ook bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open. Ouders/verzorgers behouden tevens de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor mensenrechten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling).

Menu