SWVBrabantseWal-(14)

Ondersteuning op school 

Als het leren niet verloopt zoals werd verwacht dan is extra begeleiding nodig. Voor veel leerlingen kan deze begeleiding door de school zelf verzorgd worden. De leerling maakt dan gebruik van de basisondersteuning die in elke school aanwezig is. Als voor de leerling zwaardere ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld met extra hulp van buiten de school, dan noemen we dat extra ondersteuning. Bij de inzet van extra ondersteuning is het samenwerkingsverband altijd betrokken. Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, schrijft de school een ontwikkelingsperspectiefplan. Het ontwikkelingsperspectief is het niveau dat uiteindelijk van het kind verwacht wordt. Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen vastgesteld zodat duidelijk is waaraan gewerkt wordt. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Het samenwerkingsverband ondersteunt de school daarbij. De ondersteuning kan bestaan uit een geldbedrag dat de school ontvangt om extra ondersteuning in te kopen of een plekje in een van de voorzieningen die het samenwerkingsverband organiseert. Voor sommige leerlingen is het beter om van school te wisselen. Zij worden dan geplaatst in de school voor praktijkonderwijs of in de school voor voortgezet speciaal onderwijs. Al deze vormen van extra ondersteuning noemen we arrangementen. Het samenwerkingsverband streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen extra ondersteuning te geven in de reguliere school.

Vormen van ondersteuning

Als een kind is aangewezen op extra ondersteuning is het van groot belang dat er goede afstemming plaatsvindt tussen school en ouders.
Het samenwerkingsverband is ondersteunend aan de scholen en biedt expertise. Daarnaast verdeelt ze de middelen onder de scholen en maakt daarover afspraken. Deze afspraken zijn opgenomen in het ondersteuningsplan. We kennen de volgende vormen van ondersteuning.

Schoolondersteuningsteam

In elke school is een schoolondersteuningsteam. In dit team bespreken experts op gebied van onderwijs en zorg de voortgang van de extra ondersteuning aan leerlingen. Het schoolondersteuningsteam wordt ook ingezet als een leerling is aangewezen op een arrangement in de school of een arrangement in een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor praktijkonderwijs.

Transfercoaches

Het samenwerkingsverband heeft transfercoaches beschikbaar om de schoolondersteuningsteams te helpen. Zij kunnen de school advies geven bij de ondersteuning aan leerlingen maar ook helpen bij de toeleiding naar een arrangement buiten de school.

Basisondersteuning

Iedere school doet haar uiterste best om elke leerling het beste onderwijs te bieden, afgestemd op de behoeften van de leerling. We noemen dit onderwijs binnen de basisondersteuning. Binnen ons samenwerkingsverband hebben we hierover afspraken gemaakt en helder beschreven wat er onder de basisondersteuning valt (zie ondersteuningsplan). De basisondersteuning geldt dus voor alle scholen.

In een schoolondersteuningsprofiel legt de school vast welke ondersteuning geboden kan worden. De school biedt minimaal de basisondersteuning. Die is in het samenwerkingsverband afgesproken. Daarnaast kan de school extra ondersteuning bieden op een specifiek terrein. Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op de website van de betreffende school.

Het samenwerkingsverband ondersteunt ook de vmbo-scholen die extra begeleiding bieden aan leerlingen met leerachterstand en/of sociaal-emotionele problematiek. We noemen dit leerwegondersteunend onderwijs. De school beschrijft in haar schoolondersteuningsprofiel hoe de leerwegondersteuning is ingericht.

Ook de ondersteuning van leerlingen met hoogbegaafdheid (HB) op havo/vwo en het onderwijs aan nieuwkomers in de Internationale Schakelklas vallen onder de basisondersteuning.

Extra en specifieke ondersteuning (maatwerk binnen school)

Als voor een leerling de basisondersteuning niet toereikend is dan moet extra ondersteuning worden ingezet. Het samenwerkingsverband stelt geld beschikbaar waarmee de school extra ondersteuningsmogelijkheden kan organiseren. Dit noemen we maatwerkarrangementen binnen de school. Externe specialisten worden dan ingeschakeld met als doel de leerling zodanig te ondersteunen dat het volgen van onderwijs op de eigen school mogelijk blijft.

Extra en specifieke ondersteuning (maatwerk buiten school)

Als de school niet zelf in staat is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet te komen dan moet de school uitzien naar een andere, passende plek. Dit is een onderdeel van de zorgplicht. De school kan dan een beroep doen op een aantal arrangementen die door het samenwerkingsverband zijn georganiseerd. We noemen dit Transferium. Het voordeel hiervan is dat er extra expertise en extra begeleiding kan worden ingezet. Een nadeel is dat de leerling op een andere locatie onderwijs krijgt. Op de pagina van het Transferium is meer te lezen over deze arrangementen. De arrangementen van Transferium zijn altijd tijdelijk, tot maximaal 9 maanden. Het doel is om de leerling tijdelijk, tot maximaal 9 maanden, extra te ondersteunen waarna terugkeer naar de reguliere school mogelijk is. Voor toelating tot één van de arrangementen buiten de school (Transferium) is toestemming van het samenwerkingsverband noodzakelijk.

Voortgezet Speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de extra ondersteuning binnen de school of de ondersteuning vanuit het Transferium dan kan de school tot de conclusie komen dat een leerling is aangewezen op speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Dit besluit komt altijd in overleg met de ouders en de transfercoaches tot stand.

Voordat een leerling kan worden geplaatst op een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor praktijkonderwijs dient de school hiervoor toestemming te vragen aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband laat door onafhankelijke deskundigen toetsen of plaatsing in het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs de beste keuze is voor deze leerling. Bij een positief besluit geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring.

Na het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring kunnen de ouders hun kind aanmelden bij de nieuwe school.

Menu