SWVBrabantseWal-(14)

Wat is zorgplicht? 

Met de zorgplicht heeft de school de verantwoordelijkheid om voor elke leerling die bij de school is aangemeld of is ingeschreven een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden. Kan de school dat niet zelf, dan moet zij aan de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen het samenwerkingsverband.

Inschrijving en toelating

De zorgplicht begint zodra ouders hun kind schriftelijk aanmelden op een school. Dat moet wel een school zijn die past bij het schooladvies. Als een leerling al is ingeschreven op een school en de ouders besluiten om hun kind op een andere school aan te melden, dan ligt de zorgplicht vanaf dat moment bij de school van aanmelding.

Bij sommige leerlingen is al bij de aanmelding duidelijk dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning. De school moet dan onderzoeken of zij de leerling het goede onderwijs kan bieden. Binnen zes weken na de schriftelijke aanmelding bepaalt de school of zij deze ondersteuning kan bieden en de leerling kan toelaten. Heeft de school daar twijfel over? Dan kan zij advies aanvragen bij de deskundigen van het samenwerkingsverband. Lukt het de school niet om een beslissing te nemen over de toelating, dan kan de periode met vier weken verlengd worden. Heeft het schoolbestuur na tien weken nog geen besluit genomen of is er nog geen passende school gevonden? Dan wordt de leerling ingeschreven en heeft de leerling recht op (tijdelijke) plaatsing op de school van aanmelding, eventueel in afwachting van een passende onderwijsplek op een andere school.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

De school kan vanuit de basisondersteuning voor heel veel leerlingen bieden wat nodig is. Als een leerling aantoonbaar nog meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, dan stelt de school in overleg met de leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectiefplan vast. Hierin wordt opgeschreven welke doelen en verwachtingen de school heeft ten aanzien van de inzet van de extra ondersteuning. Minimaal tweemaal per jaar wordt het plan met ouders en de leerling besproken. Mocht het de school niet lukken om de extra ondersteuning die nodig is zelf te organiseren dan kan de school een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband.

In sommige gevallen kan de leerling op een andere school beter passend onderwijs krijgen. In zo’n geval is de huidige school er verantwoordelijk voor dat er een passende plek gevonden wordt. De ouders zijn vervolgens verantwoordelijk voor het aanmelden bij die nieuwe school. Uiteraard gebeurt het zoeken van een andere passende school in overleg met de leerling en de ouders. Als de nieuwe school een school voor praktijkonderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs is, dan moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. De school is dan pas klaar met haar zorgplicht als een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

Menu