SWVBrabantseWal-(28)

Missie en visie

Onze missie: ‘Iedereen aan boord’

Ons samenwerkingsverband biedt een doorgaande en perspectiefvolle schoolloopbaan voor iedere leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs. We bieden passende onderwijsplaatsen en waar nodig extra aanvullende ondersteuning voor alle leerlingen in onze regio. Zo kunnen de leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontplooien.

Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is. ‘Regulier waar het kan, speciaal als het moet.’

Onze doelen

Algemeen

 • We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces bij leerlingen.
 • We stimuleren participatie van en dialoog met ouders.
 • We proberen thuiszitten te voorkomen.
 • De bureaucratie wordt geminimaliseerd.
 • Het samenwerkingsverband gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en privacy van leerlingen en ouders.

Samen

 • De scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de zorgplicht en zorgen samen voor een dekkend aanbod van onderwijs en bieden extra ondersteuning op school.
 • De scholen binnen het samenwerkingsverband houden samen een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen en arrangementen (Transferium) in stand voor extra ondersteuning buiten school.
 • Alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken daadwerkelijk samen met elkaar, met ouders en met jeugdhulppartners.

Onze ondersteuning

 • Op elke school wordt basisondersteuning gerealiseerd en doorontwikkeld.
 • We stimuleren maatwerkarrangementen in het regulier onderwijs.
 • Waar nodig, volgt vlotte toeleiding tot de voorzieningen van het Transferium.
 • Waar het moet, volgt toelating tot praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Sturen, besturen en verantwoording

 • We sturen op de kwaliteit en de opbrengsten.
 • We besturen en organiseren op slagvaardige en effectieve wijze.
 • Er is sprake van een transparante toewijzing van expertise en middelen.
 • We verantwoorden de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen.

In bijlage 8 van ons ondersteuningsplan zijn onze doelen en beoogde resultaten uitgebreider toegelicht.

Menu