SWVBrabantseWal-(225)

Organisatiestructuur

De Stichting Samenwerkingsverband de Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs is statutair gevestigd in Bergen op Zoom en gebruikt als werknaam Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO. Onze stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59131063.
Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het samenwerkingsverband het nummer VO 30-01 en bestuursnummer 21652.

De organisatie van het samenwerkingsverband is schematisch weergegeven in onderstaand organigram.

Organigram_VO

Het bestuur van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is een eigenstandige rechtspersoon. Dat wil zeggen een stichting met een eigen bestuur, eigen verantwoordelijkheden en eigen middelen om in te zetten. De schoolbesturen zijn de ‘eigenaren’ van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is dus geen maatschappelijke instelling, maar een coöperatieve organisatie die de opdracht heeft om passend onderwijs te realiseren. Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit tien leden: acht leden die zijn voorgedragen vanuit de aangesloten schoolbesturen, een onafhankelijk voorzitter en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder vormt het dagelijks bestuur; de overige leden vormen samen het algemeen bestuur.

Voor het handelen binnen en door het bestuur is de ‘Code Goed Bestuur VO’ leidend.

Dagelijks bestuur

De directeur-bestuurder voert het dagelijks bestuur (DB) van het samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk voor onder andere:

 • de instandhouding en continuïteit van het samenwerkingsverband;
 • het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen;
 • de kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen;
 • de contacten met partners waaronder de ondersteuningsplanraad.

Algemeen bestuur

De negen overige bestuursleden vormen het toezichthoudend deel van het bestuur, ook wel aangeduid als algemeen bestuur (AB). Zij:

 • houden toezicht op de uitvoering volgens de kaders van het ondersteuningsplan en de begroting;
 • zien toe op de financiële bedrijfsvoering, waaronder de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen;
 • benoemen en ontslaan de directeur-bestuurder.

De onafhankelijk voorzitter

 • is volwaardig lid van het bestuur en leidt de bestuursvergaderingen.
 • ziet erop toe dat de belangen van álle stakeholders goed meegewogen worden in de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband.

Het gehele bestuur

 • is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband;
 • stellen wettelijke documenten vast waaronder het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting en het jaarverslag.

Het scholenoverleg

Het scholenoverleg is een belangrijk adviesorgaan voor de directeur-bestuurder. In dit overleg is van elke school de schoolleiding vertegenwoordigd. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband leidt de vergaderingen. In het scholenoverleg worden belangrijke beleidsdocumenten zoals het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting voorbereid. Ook grote uitvoeringsprojecten waarbij het samenwerkingsverband betrokken is, worden besproken. Daarnaast wordt in het scholenoverleg de voortgang van de beleidskalender geagendeerd. Het scholenoverleg kan werkgroepen inrichten die een specifiek onderwerp voorbereiden voor de vergaderingen.

Het coördinatorenoverleg

Elke school heeft een ondersteuningscoördinator die verantwoordelijk is voor de zorgstructuur, de doorontwikkeling van de basisondersteuning en de individuele arrangementen op de school. Alle ondersteuningscoördinatoren van het samenwerkingsverband komen elke zes weken bij elkaar om samen ervaringen uit te wisselen en nieuwe informatie op te doen. Het platform wordt ook gebruikt voor intervisie en professionalisering. De twee transfercoaches van het samenwerkingsverband bereiden de vergaderingen voor en zijn voorzitter van het overleg.

Menu