SWVBrabantseWal-(43)

Scholenoverleg

Wanneer een leerling is aangewezen op extra ondersteuning liggen aanbod en oplossing meestal niet alleen binnen de school. Vaak zijn er ook problemen in de vrije tijd, in de situatie thuis of het terrein van gezondheid. Daarom is overleg tussen verschillende deskundigen van belang.

Ondersteuningscoördinatorenoverleg

Elke school heeft een ondersteuningscoördinator die verantwoordelijk is voor de zorgstructuur, de doorontwikkeling van de basisondersteuning en de individuele arrangementen op de school. De ondersteuningscoördinator heeft ook als taak om over uitvoeringszaken contact te onderhouden met het samenwerkingsverband.

Alle ondersteuningscoördinatoren van het samenwerkingsverband hebben elke zes weken een gezamenlijk overleg. Dan wisselen ze ervaringen uit over de uitvoering van passend onderwijs op de scholen. Tevens is het een platform voor intervisie en professionalisering.

Scholenoverleg

De schooldirecties van de aangesloten scholen voeren gezamenlijk overleg over de ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van (beleid op) passend onderwijs. Het scholenoverleg komt zes keer per jaar bijeen en is een platform voor informatie- en gedachtewisseling. Daarnaast adviseert het scholenoverleg de directeur-bestuurder bij de uitvoering en bijstelling van het ondersteuningsplan.

Menu