SWVBrabantseWal-(225)

Jeugdhulp en samenwerking met gemeenten

Sommige jongeren hebben een complexe hulpvraag, waarbij opvoedingsondersteuning van de ouders of gedragstrainingen voor de jongeren nodig zijn. Extra inzet van zowel onderwijs als jeugdhulp zijn dan nodig om uitval te voorkomen. Binnen deze onderwijszorgarrangementen werken onderwijsprofessionals, zorgprofessionals en gemeenten structureel samen en maken een integraal plan van aanpak. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast zijn de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen thuis, de dagbesteding (inclusief vervoer), ‘kortdurend verblijf’ buitenshuis, beschermd wonen en het organiseren van beschut werk. Omdat passend onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, is goede afstemming tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten belangrijk.

Binnen ons samenwerkingsverband zijn het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen bestuurlijk verenigd in het overlegorgaan Regionale Educatieve Agenda. Zij heeft een onderwijsagenda opgesteld met thema’s en prioriteiten op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp met als thema’s:

  1. bieden van gelijke onderwijskansen;
  2. afstemming en verbinding tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp;
  3. de inzet van onderwijszorgarrangementen;
  4. voorkomen thuiszitten en schooluitval;
  5. leerlingenvervoer op maat;
  6. aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Een soepele verbinding tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp heeft de hoogste prioriteit in de regionale onderwijsagenda. Scholen werken intensief samen met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). De school heeft een belangrijke signaalfunctie bij ontwikkelingsvragen en opvoedingsproblemen. Vroegtijdig signaleren in de school is belangrijk om tijdig de goede ondersteuning in te kunnen zetten en om zwaardere ondersteuning te voorkomen.

Jaarlijks spreekt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor onderwijs & jeugdhulp. Daarnaast is er een ambtelijke werkgroep die elke zes weken bijeenkomt en waarin ook het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO participeert. Vier keer per jaar is er een afstemmingsoverleg met 18 gemeenten van de regio West-Brabant-West; ook hier nemen ons samenwerkingsverband en de gemeenten aan deel.

Elke school beschikt over één vaste professional voor jeugdhulp (vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin) die indien nodig kan doorverwijzen naar (zwaardere) jeugdhulp. Deze jeugdprofessional is zichtbaar ín de school en neemt deel aan het schoolondersteuningsteam. De jeugdprofessional wordt betrokken bij de aanvraag van zorgarrangementen binnen of buiten de school. De ondersteuningscoördinator van de school en de jeugdprofessional waken er samen voor dat de leerling niet tussen wal en schip valt. Vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ maken zij afspraken over de taakverdeling en regievoering. Als onderwijs de boventoon voert, ligt de regie bij het onderwijs en als jeugdhulp de boventoon voert, ligt de regie bij de jeugdhulp.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de thema’s verwijzen we naar ons ondersteuningsplan.

Menu