SWVBrabantseWal-(220)

Ondersteuningsarrangementen

We hebben negen verschillende arrangementen:

ARRANGEMENT 1   Specifiek vmbo

Groepsarrangement voor vmbo-leerlingen die structureel extra ondersteuning binnen een kleinere klassensetting nodig hebben vanwege aangetoonde leerachterstanden en sociaal-emotionele problematiek. Deze leerlingen kunnen daardoor (nog) niet op een reguliere vmbo-school geplaatst worden.

Doel is om de leerling via het regulier vmbo naar een diploma te leiden.

Het groepsarrangement wordt uitgevoerd op Pomona, school voor specifiek vmbo.

ARRANGEMENT 2   Onderwijs op andere locatie, afwijking onderwijstijd

Als een school een leerling niet goed meer kan begeleiden als gevolg van ernstige sociaal-emotionele en/of gedrags- en/of medische problematiek, wordt er tijdelijk een alternatieve plek geboden waarbij soms ook andersoortig onderwijsexpertise en (jeugd)zorg beschikbaar is. De leerling wordt geplaatst ter observatie of voor behandeling.

Doel is de-escalatie en terug geleiding naar de school van herkomst of doorgeleiding naar (zwaarder) arrangement.

De locatie waar het arrangement wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.

ARRANGEMENT 3   Crisisopvang vmbo/havo/wwo/vmbo met zorgpartner Almata

Groepsarrangement voor leerlingen met grensoverschrijdend gedrag en/of een ernstig motivatieprobleem, al dan niet gekoppeld aan een schorsing. De leerling worden kortdurend buiten de eigen setting geplaatst.

Doel is om een periode van bezinning en herstel aan te bieden en de leerling voor te bereiden op terugkeer naar de eigen school.

Het arrangement wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs.

ARRANGEMENT 4   Gedragsregulering, in nauwe samenwerking met zorgpartner Juzt

Een groepsarrangement voor leerlingen in het vmbo of onderbouw havo die niet meer begeleid kunnen worden als gevolg van sociaal-emotionele, psychische en/of gedragsproblematiek. Hierdoor komt de veiligheid van de leerling of van anderen in de school in het geding en de ontwikkeling van de leerling in gevaar. Observatie, onderzoek maar bovenal gedragsregulering (re-setting). Individuele pedagogische begeleiding (3 – 9 maanden) van de leerling, daarbij aansluiten bij diens (toekomst-)wensen en mogelijkheden.

Doel is om via gedragsregulatie en versterking van het zelfbeeld terugkeer naar de school van herkomst mogelijk te maken, dan wel doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs.

Het arrangement wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

ARRANGEMENT 5   Onderwijszorg-arrangement (OZA) met zorgpartners (Opendoor en Memo)

Een groepsarrangement voor leerlingen die ernstig vastlopen in het onderwijs als gevolg van complexe motivatie-, gedrags- en psychiatrische problematiek die voor/door de school niet (goed) begeleidbaar is. De ontwikkeling van de leerling stagneert en de veiligheid in de school is in het geding. Het is een gecombineerd arrangement onderwijs en zorg is een combinatie van niet-schoolse en schoolse activiteiten, waarbij focus verschuift van niet-schoolse naar schoolse activiteiten.

Doel is gedragsregulatie gericht op schoolse vaardigheden. Herstel van evenwicht in het gezin (middels systeembegeleiding) kan deel uitmaken van het arrangement. Terugkeer in het (speciaal) onderwijs is daarbij altijd uitgangspunt.

De leerkracht van het Aventurijncollege pendelt tussen de zorglocaties (Memo en OpenDoor) om daar onderwijs te verzorgen of om ontwikkeling of begeleiding door de zorgpartner (mee) te plannen.

ARRANGEMENT 6   Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met zorgpartner

BOTS is een onderwijszorgarrangement voor vmbo en onderbouw havoleerlingen die langer dan 3 maanden thuiszitten na vastgelopen te zijn in het onderwijs; vaak als gevolg van psychische(en lichamelijke) klachten gekoppeld aan angst voor school. De jongere, maar ook het gezin, is niet in staat dit zelfstandig te veranderen. Een gestructureerd programma met behandeling voor de thuiszittende leerling bij wie in het dagprogramma zorgvuldig opbouw van onderwijstijd plaatsvindt met daarbij intensieve individuele systeembegeleiding.

Doel is het bevorderen van zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, plezier in schoolgang en zelfreflectie en zelfcontrole. De leerlingen leren omgaan met belemmeringen waarbij mentaal herstel het belangrijkste doel is. Het bieden van perspectief is een belangrijk gegeven.

Door middel van gefaseerde opbouw wordt terugkeer in het onderwijs bevorderd dan wel wordt voorzien in een begeleide doorsgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs.

Het arrangement wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

ARRANGEMENT 7  Individuele begeleiding

Individueel arrangement voor (VSO) leerlingen die sociaal vastlopen in de groepen en voor wie geen andere veranderingsgerichte optie is. Het zijn leerlingen voor wie onderwijs in een groepssituatie lastig is vanwege hun beperkte veranderingsmogelijkheid. Vaak hebben ze ook flinke weerstand tot school en hulpverlening. Voor hen is (tijdelijk) slechts een individueel maatwerkprogramma passend. Er wordt gewerkt aan het terugvinden van interesses, motivatie, zowel voor het schoolse leren als voor de schoolse omgeving. Leren omgaan met gezag en eisen.

Doel is perspectief bieden. Zo mogelijk terugkeer naar de school van herkomst, dan wel eventueel doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs, arbeid of dagbesteding.

De locatie waar het arrangement wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.

ARRANGEMENT 8   Gedrag en psychische ondersteuning  havo en vwo

Het regulier onderwijs voor havo en vwo kan de leerling op school niet meer begeleiden als gevolg van psychische en/of sociaal-emotionele klachten gekoppeld aan verzuim. De jongere, maar ook het gezin, is niet in staat dit zelfstandig te veranderen. De ontwikkeling van de leerling stagneert.

Doel is mentaal herstel. Bevorderen van zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, plezier in schoolgang en zelfreflectie en zelfcontrole. Leren omgaan met belemmeringen. Terugkeer naar de school van herkomst, dan wel eventueel doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs.

Het arrangement wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs.

ARRANGEMENT 9   HB (hoogbegaafdheid) dubbel bijzonder

Nog in ontwikkeling 2019: Innovatie (projectsubsidie HB). Havo/vwo-leerlingen met hoge intelligentie die gedragsproblemen vertonen zoals problematisch zelfbeeld, demotivatie of sociale-, emotionele-, psychische- onaangepastheid of beperkingen zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD/ADD. Falen en onbegrip hebben geleid tot afwijkend gedrag en afstand tot onderwijs, volwassenen en/of peergroep.

In het programma zijn leren-leren, emotionele zelfregulatie en omgang met anderen (samenwerken) belangrijke thema’s. Indien nodig wordt gewerkt met ondersteuning vanuit zorgpartner passend bij de problematiek van de leerling. Ouders en thuissituatie worden in de aanpak altijd actief en participerend meegenomen.

Doel is versterking van het zelfbeeld en terugkeer naar de school van herkomst, dan wel eventueel doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs.

De locatie waar het arrangement wordt uitgevoerd zal in het voorjaar van 2020 worden bepaald.

Menu